Transport van gevaarlijke ladingen – hoe te organiseren?

9 april, 2022 |

Niet elk soort lading kan op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden worden vervoerd. Zo vereist bijvoorbeeld de organisatie van transport van bouwmaterialen en voedingsmiddelen een totaal andere benadering. En vervoerders van gevaarlijke goederen krijgen nog te maken met strengere vereisten – hier moet bijzondere aandacht worden besteed aan het thema veiligheid, zowel voor de lading zelf als voor de mensen die betrokken zijn bij het laden, transport en lossen evenals omstaanders. Vanwege de noodzaak om aan restrictieve wettelijke vereisten te voldoen, kan dit type transport alleen worden uitgevoerd door vervoerders die over de juiste tools en vergunningen beschikken voor het werken met ADR-ladingen. Hoe een dergelijk transport te organiseren?

ADR-transport – wat is dat?

ADR-transport is een term die in de transportsector wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke goederen en verwijst naar de ADR Conventie dat het wegvervoer van gevaarlijke goederen op internationale routes regelt. Overeenkomstig de bepalingen van de Conventie is een gevaarlijke lading een lading die goederen bevat die zonder adequate bescherming een risico inhouden voor mensen, dieren en/of milieu, bijvoorbeeld:

  • explosieve materialen,
  • gassen,
  • ontvlambare en pyrofore materialen,
  • besmettelijke materialen.

De voorschriften sommen in totaal 13 klassen gevaarlijke goederen op en verwijzen naar de principes voor hun transport, bescherming en etikettering.

Hoe en waar gevaarlijke ladingen opslaan?

Een professioneel transport van ADR-materialen staat garant voor een veilige levering van de lading van de laadplaats naar de plaats van bestemming, voor de staat en kwaliteit van de verzonden goederen echter zijn de omstandigheden waarin ze worden opgeslagen niet minder belangrijk. Onregelmatigheden in de fase van opslag kunnen leiden tot schade aan de lading – om zich te beschermen tegen dergelijk risico en de daaruit vloeiende verliezen is het bij het investeren in een specialistische transportservice de moeite waard om zich te bekommeren om een geschikte opslag van de gevaarlijke goederen. Bij Marathon International stellen we speciaal ingerichte magazijnplaatsen ter beschikking die optimale omstandigheden bieden voor de opslag van ADR-materialen tussen leveranciers.

Wie mag een ADR-lading vervoeren?

Vanwege het feit dat de materiaalcategorieën die onderhevig zijn aan de ADR Conventie een reëel risico inhouden voor de betrokken personen bij het laden en het vervoer, zijn de voorschriften die het ADR-transport regelen zeer restrictief en omschrijven ze de omstandigheden die moeten worden vervuld om een dergelijke service te verlenen.

  • Vrachtwagens die worden gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke materialen moeten overeenkomstig de vereisten zijn afgestemd op de gegeven ladingklasse en moeten over uitrusting, bescherming en etikettering beschikken in overeenstemming met de wet.
  • In elke fase van de opdracht kunnen alle handelingen met betrekking tot laden, opslaan en vervoer van ladingen alleen worden uitgevoerd door personen met een vergunning voor het werken met gevaarlijke materialen.
  • Een gevaarlijke lading mag alleen worden vervoerd door een chauffeur met een ADR-certificaat – om een vergunning te verkrijgen moet men een ADR-cursus volgen en slagen voor het eindexamen met het vereiste aantal punten Het op deze manier verkregen certificaat is geldig voor 5 jaar, en daarna moet de vergunning worden hernieuwd.
  • Conform de toepasselijke regelgeving is elke ADR-vervoerder verplicht om in zijn bedrijf een persoon aan te stellen die als adviseur optreedt voor ADR aangelegenheden, d.w.z. iemand die erover waakt dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de ADR Conventie en andere wetten die het wegtransport van gevaarlijke materialen regelen.

Internationaal vervoer van gevaarlijke ladingen – hoe te organiseren?

Een efficiënte organisatie van het transport van gevaarlijke ladingen is een ingewikkelde taak die specialistische kennis, relevante faciliteiten en vergunningen voor het werken met dergelijke goederen vereist. Daarom geeft u uw lading beter aan professionals inzake ADR-vervoer die ervoor zorgen dat deze conform is aan de voorschriften en die tools gebruiken die een efficiënte en veilige levering zonder risico op schade aan de goederen toelaten.

Bij Marathon International behandelen we het thema veiligheid van de lading en conformiteit met de toepasselijke regelgeving heel ernstig, zowel in de fase van opslag als tijdens het wegtransport. We beschikken over een grote vrachtwagen vloot die is afgestemd op de ADR-vereisten, bewezen tools en een uitstekend opgeleid team – dit alles zorgt ervoor dat de risico’s worden geëlimineerd en een ADR-transport zonder problemen en vertragingen kan worden gegarandeerd.