KAN DE BESTUURDER DE GOEDEREN LADEN/LOSSEN?

1 september, 2022 |

In onze branche hebben we vaak te maken met de praktijk om de chauffeur om hulp te vragen bij het lossen of om zelf te lossen, zonder dat vooraf met de vervoerder is afgesproken dat een dergelijke situatie zich voordoet. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade aan de goederen tijdens zo’n laden/lossen?

Verantwoordelijkheid in binnenlands transport in Polen

Binnenlandse transporten uitgevoerd door een transportbedrijf zijn primair onderworpen aan de gedetailleerde bepalingen van de Transportwet (PP).

Op grond van art. 43 van deze wet, tenzij het contract of een specifieke bepaling anders bepaalt, “laadactiviteiten zijn respectievelijk de verantwoordelijkheid van de afzender of de ontvanger”, dus als een dergelijke chauffeur laad- / losactiviteiten verricht, handelt hij alleen privé, buiten het bereik van zijn professionele taken.

Dit houdt in de uitsluiting van de aansprakelijkheid van het bedrijf dat deze in dienst heeft, en dus is de werkgever van de bestuurder niet aansprakelijk op grond van art. 120 §1 van het arbeidswetboek (“Indien een werknemer schade berokkent aan een derde persoon tijdens het uitvoeren van zijn/haar werk, is alleen de werkgever verplicht om de schade te herstellen.”) Of de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Art. 430 (“Wie voor eigen rekening de uitoefening van een activiteit toevertrouwt aan een persoon die bij de uitoefening van deze activiteit onder zijn leiding staat en verplicht is zijn instructies op te volgen, is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toedoen van die persoon bij de uitvoering van de hem toevertrouwde activiteit.”).

De vervoerder daarentegen is natuurlijk verantwoordelijk voor het verlies, defect of schade aan de zending die voortvloeit uit de aanvaarding tot aan de levering. (Artikel 65.1 van de Wet PP), dus tijdens het transport. Er wordt van uitgegaan dat de goederen worden vrijgegeven op het moment dat de documenten aan de ontvanger worden overhandigd en de zending ter lossing beschikbaar wordt gesteld.

Verantwoordelijkheid in internationaal transport

Internationaal vervoer wordt geregeld door het Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

Het CMR-verdrag is vergelijkbaar: “(…) de vervoerder is, wat betreft zijn eigen handelen en nalaten, verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn werknemers en alle andere personen, wanneer deze werknemers of personen handelen in de uitoefening van hun functies ” (Artikel 3 van het Verdrag). Als de vervoerovereenkomst dus niet het laden/lossen door de chauffeur omvat, gaat hij verder dan zijn taken en sluit hij de aansprakelijkheid van de vervoerder uit.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de vervoerder wanneer hij uitdrukkelijk akkoord gaat met het laden/lossen door de chauffeur?

Dan is hij verantwoordelijk voor schade aan de goederen. Er moet echter duidelijk worden vermeld dat hij een verzekering moet hebben die het laden / lossen dekt. De meeste vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen (OCP) dekken dergelijke aansprakelijkheid niet. Daarom moet de eigenaar van de goederen, voordat een dergelijke activiteit wordt besteld, deze aansprakelijkheid verifiëren door de OCP-overeenkomst te herzien.