Arbeidstijd van de chauffeur - rijden, pauzeren en rusten

9 december, 2021 |

Net als veel andere aspecten van commercieel wegtransport, is ook de kwestie van de toegestane arbeidstijd van vrachtwagenchauffeurs nauwkeurig gedefinieerd in wetsbepalingen. De kennis en het afstemmen van uw bedrijfsactiviteiten op deze regelgeving is iets dat elk professioneel transportbedrijf in gedachten moet houden. Het is een doeltreffende manier om boetes te vermijden voor het niet nakomen van verplichtingen, maar ook om de route optimaal te plannen zodat stilstanden en vertragingen worden voorkomen.

Een van de belangrijkste kwesties, zowel voor transporteurs als voor chauffeurs zelf, zijn de limieten van continu rijden, de frequentie en lengte van vereiste pauzes en de rusttijd en rustmethode. Hieronder geven we antwoorden op veelgestelde vragen in verband met de kwestie en basisinformatie over de toepasselijke wettelijke regels.

Arbeidstijd en rijtijd van de chauffeur – is dit hetzelfde ?

Nee, deze termen zijn niet synoniem en mogen niet door elkaar worden gebruikt. Dit is belangrijk omdat er voorschriften zijn die zowel de limiet van het aantal uren achter het stuur, als de maximale dagelijkse arbeidstijd van de chauffeur regelen. Het is daarom de moeite waard om vanaf het begin te benadrukken dat de rijtijd van chauffeurs slechts een van de elementen is van zijn diensttaken, d.w.z. de taken waarvan de uitvoering deel uitmaakt van de toegestane dagelijkse arbeidstijd. Welke activiteiten, behalve het besturen van het voertuig, vallen in deze categorie ? Dit is bijvoorbeeld:

 • toezicht houden op of omgaan met het laden en lossen van goederen,
 • vervullen van administratieve en douaneformaliteiten, controleren of de verzenddocumentatie overeenstemt met de werkelijke staat,
 • alle werkzaamheden met betrekking tot het in goede staat houden van de vrachtwagen,
 • wachttijd voor het laden en lossen van de oplegger.

Het arbeidstijdschema van de chauffeur – de belangrijkste informatie

Dagelijkse arbeidstijd van de chauffeur

De arbeidstijden van vrachtwagenchauffeurs worden geregeld door het arbeidsrecht, maar kunnen echter worden verrekend volgens twee systemen:

 • volgens standaardvoorschriften mag maximaal 8 uur per dag en maximaal 40 uur per vijfdaagse week worden gewerkt,
 • volgens het gebalanceerde systeem is het mogelijk de dagelijkse arbeidstijd te verlengen tot 12 uur met behoud van de limiet van maximaal 40 uur per week voor het uitvoeren van de diensttaken.

Het is ook mogelijk de wekelijkse arbeidstijd te verlangen tot 60 uur, mits de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd gedurende een periode van maximaal 4 maanden maximaal 48 uur bedraagt.

Rijtijd van de chauffeur

De bovengrens voor het aantal rijuren voor vrachtwagenchauffeurs is:

 • 9 uur per dag,
 • 56 uur per week,
 • 90 uur gedurende twee opeenvolgende weken.

De wet voorziet in de mogelijkheid om de dagelijkse rijtijd twee keer per week te verlengen tot 10 uur, mits het totaal aantal uren wordt gehandhaafd binnen de wekelijkse of tweewekelijkse limiet.

De bepalingen van het Mobiliteitspakket, van kracht sinds 20 augustus 2020, regelen de problematiek van situaties waarin het is toegestaan de hierboven beschreven regels te overschrijden. Volgens deze kan de chauffeur de rijtijd verlengen om terug te keren naar de standplaats van de transporteur of de woonplaats:

 • met 1 uur, als hij na aankomst de wekelijkse rust neemt,
 • met 2 uur, als hij na aankomst de wekelijkse rust neemt, en een pauze neemt van 30 minuten vóór de overwerk rijtijd.

Pauze van de chauffeur

Elke chauffeur heeft recht op een pauze van minimaal 45 minuten per 4,5 uur ononderbroken rijden. De pauze kan in één keer worden genomen, of kan worden opgedeeld in twee afzonderlijke perioden, waarvan de eerste minimaal 15 minuten moet zijn en de tweede minimaal 30 minuten. Men kan onafhankelijk bepalen wanneer de in de tijd gespreide pauze wordt genomen, zolang dit niet in strijd is met de toepasselijke voorschriften.

Rust van de chauffeur

Rust wordt opgevat als de tijd waarin geen diensttaken worden uitgevoerd en kan optreden onder de volgende vorm:

 • Dagrust van minimaal 11 uur
 • Verkorte dagrust minder dan 11 uur, maar niet minder dan 9 uur
 • Weekrust van minimaal 45 uur
 • Verkorte weekrust van minimaal 24 uur

De exacte omvang en de manier waarop de rust waarop men recht heeft wordt opgenomen, zijn onderworpen aan tal van voorschriften, die onder meer het volgende bepalen:

 • het is noodzakelijk om opnieuw dagrust te nemen vóór elke periode van 24 uur na het einde van de vorige rust,
 • onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om twee keer een verkorte weekrust na elkaar te nemen,
 • de chauffeur mag tussen twee wekelijkse perioden maximaal drie keer een verkorte dagrust nemen.

Wat is het doel van het reguleren van de arbeidstijd van vrachtwagenchauffeurs ?

Net als bij ander beroepsgroepen, is de wettelijke regeling van de toegestane arbeidstijd gericht op het waarborgen van het recht op rust. Dergelijke voorschriften beschermen ook tegen de druk van werkgevers die anders zouden kunnen verwachten dat een werknemer langer gaat werken dan het basis aantal uren. Dit is vooral belangrijk in de context van chauffeurs die transport over lange afstanden uitvoeren – het gebrek aan rust kan hun concentratievermogen aantasten en bijvoorbeeld leiden tot een vertraagd reactievermogen, wat gepaard gaat met een veiligheidsrisico voor zichzelf en andere weggebruikers.

Hoe worden de arbeidstijden van chauffeurs gecontroleerd ?

De werkgever is verantwoordelijk voor het bewaken van de arbeidstijd van chauffeurs en om deze af te stemmen op de toepasselijke voorschriften. Hij is verplicht een urenregistratie bij te houden, waarvoor hij één of meer van de volgende beschikbare formulieren kan gebruiken:

 • vermeldingen op registratiebladen,
 • afdrukken of bestanden gedownload van de chauffeurskaart en de digitale tachograaf,
 • andere documenten die de uitgevoerde diensttaken en hun duur bevestigen.

Belangrijk is dat in de arbeidstijdregistratie alle arbeidsuren moeten worden opgenomen, ook de overuren en de gebruikte verlenging van de rijtijd.

Heeft het meerijden als bemanning effect op de toegestane arbeidstijd van chauffeurs ?

Bemanningswerk vindt plaats wanneer het besturen van één voertuig wordt gedeeld door meer dan één chauffeur in één arbeidsploeg. Voor een team van twee chauffeurs mag een dergelijke arbeidsploeg niet langer zijn dan 30 uur – tijdens deze periode mag elke chauffeur 9 uur rijden, waarvoor hij/zij recht heeft op minimaal 9 uur rust.

Bemanningstransporten veranderen ook de regels voor het nemen van pauzes – in tegenstelling tot alleen rijden, heeft de chauffeur de mogelijkheid om 45 minuten pauze te nemen terwijl hij in de vrachtwagen verblijft. De voorwaarde is dat geen andere diensttaken mogen worden uitgevoerd in die periode, bijvoorbeeld als assistentie van de persoon die het voertuig bestuurt.

Sancties voor het niet respecteren van de rijtijd limieten – welke en voor wie ?

Indien bij de inspectie van de bedrijfsdocumentatie door een bevoegde autoriteit onregelmatigheden of gebreken aan de arbeidstijdregistratie, niet-naleving van de voorschriften of overtreding van de toepasselijke procedures wordt vastgesteld, riskeert de werkgever een geldboete. Afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding van de toepasselijke voorschriften, maar ook voor overtredingen ontdekt tijdens een wegcontrole, kunnen ook sancties worden opgelegd aan de voertuigbestuurder.

Voor transportbedrijven die internationale transporten uitvoeren, is het feit dat sancties worden bepaald op basis van de nationale wetgeving belangrijke informatie – sancties voor bijvoorbeeld een chauffeur die niet in het bezit is van de relevante documentatie kunnen er anders uitzien naargelang de plaats waar de controle wordt uitgevoerd.

Transparante regels en een betrouwbare werkgever – Marathon International

Bij Marathon International hechten we niet alleen belang aan de tevredenheid van de klanten die ons hun ladingen toevertrouwen, maar ook aan alle medewerkers die deel uitmaken van ons team. Als verantwoordelijke werkgever zijn we van mening dat de kwaliteit van onze diensten is gebaseerd op opleiding en goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor elke fase van de uitvoering – daarom richten we ons op vaste samenwerking, een voordelensysteem en professionele training. Als u geïnteresseerd bent in een loopbaan en werk in de transportsector, moedigen we u aan om te solliciteren – we garanderen werkgelegenheid tegen concurrerende en transparante voorwaarden!

We moedigen ook iedereen aan die het transport van goederen in Polen en in de Europese Unie wil organiseren om contact met ons op te nemen. We beschikken over ervaren specialisten, een modern wagenpark en alle hulpmiddelen die nodig zijn om uw opdracht uit te voeren volgens de hoogste normen.