Cabotage. Wat is het Mobiliteitspakket en welke veranderingen brengt het met zich mee?

20 november, 2021 |

Al in februari 2022 begint de volgende fase van de invoering van het Mobiliteitspakket, met name nieuwe regelgeving voor het wegtransport binnen de EU-lidstaten. De nieuwe regelgeving brengt grote veranderingen met zich mee voor Poolse transporteurs die leveringen verrichten op internationale routes, waaronder cabotage.

Cabotage – wat is het?

Cabotage transport is een specifieke vorm van dienstverlening die goederentransport over de weg mogelijk maakt. Voor mensen die vertrouwd zijn met de sector is het niets nieuws, maar vele opdrachtgevers worden er pas voor het eerst mee geconfronteerd wanneer zij op zoek zijn naar de voordeligste manieren om hun vracht af te leveren. Antwoorden op basisvragen als: wat is cabotage en hoe wordt het geregeld, helpen vaak rijzende twijfels weg te nemen

Cabotage – definitie

Cabotage is het transport van goederen tussen punten binnen eenzelfde land door een transporteur wiens activiteit buiten het grondgebied van dat land is geregistreerd. Met deze oplossing kan een transportbedrijf dat leveringen organiseert op internationale routes, verdere transporten plannen binnen het land van bestemming of een andere EU-lidstaat nadat de vracht is afgeleverd op de bestemming, op voorwaarde dat hetzelfde voertuig wordt gebruikt. Belangrijk is dat cabotage diensten onderworpen zijn aan wettelijke voorschriften waarin precies is bepaald hoe lang zij, na grensoverschrijding, mogen worden verricht.

Soorten cabotage transport

Afhankelijk van de plaats waar de dienst wordt verricht, kan men twee soorten cabotage onderscheiden: • Cabotage transport in het land van lossing: Hiermee kan men maximaal 3 transporten realiseren binnen 7 dagen na de eerste lossing.

 • Cabotage transport in het land van lossing: Hiermee kan men maximaal 3 transporten realiseren binnen 7 dagen na de eerste lossing.
 • Cabotage transport in een EU-land anders dan de plaats van lossing: Binnen 7 dagen na de eerste lossing kan men een éénmalig cabotage transport verrichten buiten het land van bestemming. De transporteur moet zonder vracht het grondgebied van het volgende land binnenkomen en de maximumtermijn voor het voltooien van de bestelling is 3 dagen na het overschrijden van de grens.

Voordelen van cabotage

Het belangrijkste voordeel van cabotage is de mogelijkheid om het internationaal transport te optimaliseren. Op welke manier? Wanneer een vrachtwagen na het lossen leeg terugkeert, maakt de transporteur kosten zonder winst op de afgelegde kilometers. Door het opnemen van extra transport op de terugreis kunnen lege ritten worden beperkt. Als gevolg daarvan profiteren TSL-bedrijven van lagere bedrijfskosten en meer orders, genieten klanten van een grotere beschikbaarheid van diensten en concurrerende prijzen, en vermindert de hogere efficiëntie ook de negatieve impact op de natuurlijke omgeving.

Aan welke voorwaarden moet een vervoerder voldoen om cabotage transport te mogen verrichten?

Om cabotage diensten te verrichten, moet men beschikken over een vergunning voor het uitoefenen van het beroep van wegtransporteur en over een communautaire vergunning die het recht verleent om commercieel goederentransport over de weg te verrichten.

Indien de chauffeur van het voertuig dat bij de opdracht is betrokken een onderdaan is van een derde land, d.w.z. niet behorend tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moet hij in het bezit zijn van een chauffeurscertificaat. Dit document bevestigt dat een persoon het recht heeft om het beroep uit te oefenen.

Welke regels gelden voor cabotage transport?

EU-regelgeving

De Europese regelgeving definieert nauwkeurig wanneer en onder welke voorwaarden transportondernemingen mogen opereren in andere landen die tot de Gemeenschap behoren. De bepalingen inzake cabotage zijn vervat in Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009, die het internationale vervoer regelt. De invoering ervan heeft voornamelijk tot doel de toegang en gelijke behandeling van ondernemers uit verschillende regio’s binnen de gemeenschappelijke markt te regelen. Dit is belangrijk omdat verschillen in de kosten van diensten in verschillende landen kunnen leiden tot dumpingprijzen en oneerlijke concurrentie.

Nationale regelgeving

Naast de EU-wetgeving is cabotage ook onderworpen aan de nationale wetgeving van het land waarin het transport wordt verricht. In het kader van de interne wetgeving kan elk land regels bepalen betreffende:

 • het sluiten van transportcontracten;
 • het gewicht en de afmetingen van de voor het transport gebruikte voertuigen,
 • de voorwaarden voor het transport van specifieke groepen goederen en gespecialiseerde en atypische transporten,
 • de BTW,
 • de werktijd van de chauffeur,

Belangrijk is dat, naast de door de EU-wetgeving opgelegde beperkingen, deze voorschriften gelijkelijk van toepassing moeten zijn op binnenlandse en buitenlandse transporteurs.

Sancties voor wetsovertredingen

Er zijn geen uniforme Europese regels inzake sancties voor illegale cabotage, daarom is het niet naleven van de plaatselijke wettelijke vereisten onderworpen aan sancties die zijn vastgesteld in de nationale regelgeving. Afhankelijk van het land kan het gaan om financiële sancties voor zowel de transporteur als de chauffeur, tijdelijke immobilisatie van het voertuig en zelfs intrekking van de vergunning voor het verrichten van internationaal transport.

Wat is de vrijwaringsprocedure?

In specifieke situaties waarin de interne transportmarkt wordt verstoord door cabotage, heeft elke lidstaat het recht de Commissie in kennis te stellen van zijn wens een vrijwaringsprocedure in te leiden. Het doel ervan is het recht om het verrichten van cabotage diensten in een bepaald gebied tijdelijk te beperken voor een periode van maximaal 6 maanden – met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met nog eens zes maanden.

De Commissie heeft 30 dagen de tijd om de ingediende aanvraag te beoordelen en deze te aanvaarden of te verwerpen. Het besluit wordt genomen op basis van een beoordeling van de door het verzoekende land verstrekte informatie en de geplande acties.

Cabotage – documentatie, facturering en BTW

Vereiste documenten

 • Communautaire vergunning voor het internationaal commercieel wegtransport van goederen
 • Vergunning voor het uitoefenen van het beroep van wegtransporteur
 • Chauffeurscertificaat – noodzakelijk voor werknemers die van buiten de Europese Unie komen
 • Internationale CMR-vrachtbrief
 • Documentatie ter bevestiging van de verrichte cabotage transporten

Factuur voor cabotage

Volgens de geldende EU-regelgeving wordt cabotage transport belast in het land waar de dienst wordt verricht. De koper, d.w.z. de klant die in dat land als belastingplichtige is geregistreerd, is verantwoordelijk voor het betalen van de BTW. Bij het uitreiken van de factuur dient de transporteur te vermelden dat de belastingplicht bij de afnemer ligt en niet is opgenomen in het BTW-tarief. De factuur zelf moet ook voldoen aan de vereisten van de nationale wetgeving dat van toepassing is op de plaats van bestelling.

Een transportbedrijf is bij cabotage transport niet verplicht zich te registreren als BTW-betaler in het buitenland, maar moet zich wel als EU-BTW-betaler registreren bij het belastingkantoor dat bevoegd is voor het adres van haar maatschappelijke zetel.

Mobiliteitspakket – wijzigingen in transportdiensten binnen de EU

Op 8 juli 2020 heeft het Europees Parlement de regelgeving goedgekeurd die wijzigingen introduceert in de bestaande regels voor het wegvervoer binnen de EU. Het gaat om een reeks verordeningen die samen het Mobiliteitspakket worden genoemd en die onder meer betrekking hebben op:

 •  de werktijd van chauffeurs en verplichte pauzes,
 • de detachering van chauffeurs naar het buitenland,
 • de kwestie van verloning in het internationaal transport,
 • technische specificaties van tachografen.

Mobiliteitspakket – wanneer gaat de nieuwe regelgeving in?

De implementatie van afzonderlijke elementen van het Mobiliteitspakket is gespreid in de tijd: de eerste wijzigingen in de regelgeving die de rij- en rusttijden van chauffeurs bepaalt worden al in 2020 van kracht. Hierdoor krijgen transporteurs meer tijd om hun activiteiten voor te bereiden en af te stemmen op de nieuwe vereisten. Momenteel bereidt de TSL-sector zich voor op de invoering van de volgende fase van verandering in de eerste maanden van 2022.

Welke veranderingen brengt het Mobiliteitspakket voor cabotage diensten met zich mee in 2022?

Vanaf februari 2022 wordt de nieuwe regelgeving van kracht voor de detachering van werknemers in het transport. De wijzigingen hebben betrekking op de verloning voor werktijd in een ander land, dus ook op chauffeurs die cabotage transport verrichten. In een dergelijke situatie moet de verloning worden berekend overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en mag deze niet lager zijn dan het minimumloon in het land waar de dienst wordt verleend.

De periode van 7 dagen waarbinnen de transporteur het recht heeft om 3 cabotage transporten te verrichten blijft ongewijzigd. Wel wordt een verplichte onthoudingsperiode van 4 dagen ingevoerd. Het is niet mogelijk binnen hetzelfde land een ander cabotage transport aan te gaan vóór het verstrijken van deze termijn.

Een andere belangrijke wijziging is de mogelijkheid voor de lidstaten om de cabotage regelgeving ook uit te breiden tot gecombineerd vervoer. Bovendien is het vanaf juni 2022 ook mogelijk cabotage diensten te verrichten met voertuigen van minder dan 3,5 ton.

Met welk doel is het Mobiliteitspakket in het leven geroepen?

Het uitgangspunt van de nieuwe regelgeving is de eenmaking van de regels voor het internationaal transport binnen de Gemeenschap, en derhalve de verbetering van de kwaliteit van het werk van de chauffeurs en het vergroten van de doeltreffendheid van de controles op de geldende regels. Daartoe worden belangrijke kwesties voor de TSL-industrie aangepast. Hier volgen enkele voorbeelden van regelgeving die is ingevoerd door het Mobiliteitspakket:

 • verlenging van de rijtijd met 1 uur of 2 uur (indien een pauze van een half uur wordt genomen) op weg naar de basis of woonplaats om de wekelijkse rust te nemen,
 • verplichte vervanging van tachografen door smart tachografen van de tweede generatie (eerste fase gepland voor december 2024, tweede voor september 2025).

Zoals blijkt, bestrijkt het toepassingsgebied van de wijzigingen een breed scala van onderwerpen die een aanzienlijke impact hebben op de planning van de uitvoering van transportopdrachten.

Mobiliteitspakket – voordelen en bedreigingen

Vanuit het oogpunt van de Poolse transportsector kunnen chauffeurs het meeste winnen. Dit komt voornamelijk door de nieuwe wijze van berekening van de verloning voor werk in het buitenland, maar ook door de regels inzake rij- en rusttijden. Voor Poolse ondernemers daarentegen wordt het door deze wijzigingen moeilijker om transport te plannen als gevolg van de ingevoerde 4-daagse pauze tussen cabotage activiteiten, ontstaan extra kosten en formaliteiten in verband met, onder meer, de berekening van het passende verloningspercentage. Het is niet zonder reden dat deze veranderingen tot grote bezorgdheid leiden in Oost-Europese landen, die in de loop der jaren een solide positie hebben opgebouwd op de markt dankzij dienstverleningsprijzen die zeer competitief zijn in vergelijking met westerse bedrijven.

Dankzij cabotage transport is het mogelijk om de efficiëntie en winstgevendheid van Europese ritten te verhogen, iets waarvan transporteurs graag gebruik maken. Het is echter nu al duidelijk dat de manier waarop dit in het komende jaar zal gebeuren, aanzienlijk zal veranderen. Een eenduidige beoordeling van de voordelen en verliezen die daaruit voortvloeien zal pas mogelijk zijn na verificatie van de werkelijke impact op de activiteiten van transportbedrijven.

Bij Marathon International hebben we een jarenlange ervaring in het organiseren van transporten binnen de EU, en onze specialisten kunnen voor elke opdracht de optimale routes en oplossingen selecteren voor een snelle en efficiënte uitvoering. Indien u het transport van goederen in Polen of het buitenland wilt uitbesteden, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen en meer over ons aanbod te vernemen.