Een optimalisering van de opslagruimte betekent een optimalisering van de kosten

29 juni, 2021 |

Het optimaal plannen van opslagruimte vormt voor elke onderneming een uitdaging.

Het optimaliseren van opslagruimte moet je van twee kanten bekijken:

 • Van de buitenkant: wanneer het je er om te doen is de klant capaciteit en flexibiliteit te tonen.
 • Van de binnenkant: wanneer het gaat om alle economische aspecten, zoals kosten, belading, verladingsduur van goederen, schommelingen enz.

Een taak die er op gericht is zo goed mogelijk je evenwicht te bewaren en te tonen dat je concurrentieel bent.

De kosten worden eerst en vooral bepaald door twee factoren:

 • De opslagplaats: perceel, opslaghal, exploitatiekosten en personeel.
 • Het verloop in de opslagplaats: belading van de opslagplaats, goederen en opslagduur.

Bij een optimalisering van de opslagruimte moeten beide factoren perfect op elkaar inspelen. Je bent met andere woorden op zoek naar de gulden middenweg. Ervaring met bv. het gebruik van EDV (computers met een aangepast programma) is daarvoor onontbeerlijk.

Indien een onderneming haar eigen opslag niet kan beheren, bestaat altijd de mogelijkheid van outsourcing. Dat betekent dat je beroep kan doen op een dienstverlener die zich specialiseert in het logistiek opslaan van goederen.

Het voordeel van zo’n regeling is een duidelijk grotere flexibiliteit, een vermindering van de eigen kosten op het gebied van de daadwerkelijk bestaande behoefte aan opslagruimte en de fundamentele eliminatie van bijkomende kosten ten gevolg van schommelingen in die behoefte.

Door de hedendaagse logistieke structuren en de “just-in-time” leveringsstructuur en opslag aan de ene kant en neerwaartse schommelingen aan de andere kant, is een gedetailleerde planning van de opslagruimte onontbeerlijk.

Ziehier enkele tips:

1. Analyse van de algemene toestand

Ga eens na hoe je precies gebruik maakt van commissionering of bevoorrading en of er een mogelijkheid bestaat deze te optimaliseren of reduceren.

Een volgende stap in de analyse bestaat uit het bepalen van de belangrijkste activiteiten. Een klein procent van de maatregelen levert vaak de grootste omzet van een bedrijf.

2. EDV-systemen

Het is nuttig om gebruik te maken van EDV-systemen, omdat ze je kunnen helpen op twee gebieden:

 • je weet op elk moment hoe de toestand in je opslagplaats er uitziet
 • je beschikt over gemakkelijk te gebruiken statistische gegevens, zoals de verladingstijd in de opslagplaats, de te berekenen kosten van de opslagruimte, de huidige stand van de bestellingen, de bestellingstrends, schommelingen enz., die nodig zijn om het beheer te plannen.

3. Outsourcing

Outsourcing is een ideaal alternatief en trendy!

Er zijn drie goede redenen om voor outsourcing te kiezen:

 • Je behoefte aan opslagruimte is moeilijk te berekenen, waardoor de investeringslast die bij een eigen opslagruimte komt kijken voor jouw bedrijfsmodel niet rendabel is en te riskant.
 • Je eigen opslagruimte is volledig opgebruikt en je hebt behoefte aan flexibele alternatieven.
 • De noodzaak tot herstructurering: Je bezit je eigen opslagplaats, maar de structuur en omzet van goederen is zo veranderd, dat het met het oog op de toekomst voor jouw bedrijf beter is wanneer professionals zich met de hele opslag bezighouden.

Kortom, outsourcing is een trend die bij veel ondernemingen helpt zorgen voor een grotere flexibiliteit en rentabiliteit en een betere dienstverlening.

Marathon is op dat gebied een expert en sterke partner. Samen met zijn 57 000 m2 bieden we jouw bedrijf buitengewoon professionele en uitgebreide middelen.

4. Planning is de grondslag

Met behulp van EDV en een toepasselijk beheersysteem kan alles in de opslagplaats heel precies gepland worden. Dat betekent dat EDV niet alleen gebruikt kan worden bij de beoordeling van de huidige toestand van de opslagplaats, maar ook voor de toekomstige planning – en dat zo goed als maar mogelijk is.

Het kan nuttig zijn om het beheersysteem van je opslagruimte naadloos te laten aansluiten bij het beheersysteem van je klanten en opdrachten. Op die manier kan rekening gehouden worden met de bestellingen en reservaties voor de volgende weken en maanden.

plannen is alles

TIP: Zorg ook voor de uitwerking van gegevens en analyses voor elk product afzonderlijk, zoals bv. het geplande en werkelijke verladingsvermogen van de opslagplaats.

5. Opslagsystemen en -methoden

Er bestaan veel opslagsystemen met elk hun eigen commissioneringsmethode. Je moet hun verschillende kenmerken kennen om voor jouw geval de gepaste te kunnen kiezen. Hieronder vind je een aantal belangrijke kwesties die je kunnen helpen aandacht schenken aan de fundamentele aspecten:

 • Wil je goederen leveren aan klanten of goederen ontvangen van klanten?
 • Hebben je producten min of meer dezelfde afmetingen en gewicht of verschillen ze duidelijk van elkaar?
 • Ken je het vervoerstraject en de daarmee gepaard gaande vereisten?
 • Vind je een hoge flexibiliteit van de dienstverlening belangrijk, bv. een verhoging op korte termijn van de gecommissioneerde goederen?
 • Kan in jouw opslagmodel bv. de ontvangst en afgifte van goederen op hetzelfde ogenblik plaatsvinden?
 • Verwacht je een mogelijke verandering van de voorwaarden indien je een voldoende flexibele onderneming nodig hebt?

6. Het optimaliseren van opslagruimte: maak kennis met jouw ideale opslagoptie

Welk logistiek systeem past het best bij jouw onderneming? Verschillende situaties vereisen verschillende oplossingen!

Ziehier 3 fundamentele principes waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Het FIFO-beginsel of een strenge partijcontrole?
 • Moet de commissionair zelf zorgen voor de transportverpakking of is dat jouw taak?
 • Kan de bestelling bestaan uit artikelen uit verschillende commissioneringszones of wordt de commissionering gedaan voor elk artikel afzonderlijk en vindt ze plaats per bestelling?

7. De optimalisering van de opslagruimte door middel van een vergelijkende analyse begint met een analyse van de toestand

Die kan het best verkregen worden door het toewijzen van nummers of benamingen, die EDV in staat stellen de actuele toestand van de vestiging technisch te registreren, documenteren en analyseren.

Indien je gemakkelijk te gebruiken statistische gegevens ter beschikking hebt, dan kan je de geschikte herstructurering beginnen plannen. Je kent je zwakke en sterke kanten en datgene wat de meeste winst oplevert.

Herken en reageer op de schommelingen, het gedrag en de behoeften van de klanten.

De analyses kunnen je helpen bij het uitwerken van een prognose en bij het nemen van de beslissing of eigen opslagplaatsen in de toekomst voor jou rendabel zijn of dat outsourcing in het geval van jouw bedrijf een duidelijk betere oplossing is voor het reageren op de voortdurende veranderingen en het inspelen of de verwachtingen van de klant.

8. Gegevens, prognoses, veranderingen

Ideale prognoses moeten zo precies mogelijk zijn. Daarvoor heb je eerst een EDV-systeem nodig, dat toegang heeft tot de geïntegreerde gegevens van alle afdelingen van de onderneming.

Dat zijn gegevens die betrekking hebben op de opslag, de huidige productiedistributie (voor zover van toepassing) en gegevens betreffende klantenbeheer (historische gegevens).

Goede EDV-systemen zijn in staat zulke gegevens te combineren en op basis daarvan afzonderlijke statistieken uit te werken. Ze zijn in staat beladingstrends te herkennen, seizoensschommelingen en trends met betrekkingen tot bestellingen en goederen te beoordelen, prognoses uit te werken enz.

Ze zijn ook in staat een antwoord te bieden aan het vanuit economisch standpunt meest kritische aspect: verandering! In een steeds sneller veranderende wereld komt het er op aan om trends en veranderingen voldoende snel te herkennen. Voor elke onderneming is dat een onontbeerlijke eigenschap om te overleven.

Wanneer een onderneming te statisch is, trends over het hoofd ziet, te laat reageert op de gedragingen en verwachtingen van klanten, terwijl de concurrentie er in slaagt zich aan de veranderingen aan te passen, dan verliest zij haar marktpositie.

TIP: Bij het verzamelen van gegevens, hun beoordeling of integratie in alle bedrijfsafdelingen komt het er op aan om buitengewoon precies te zijn. Alleen dan is het mogelijk analyses te verkrijgen die het uitwerken van reële prognoses mogelijk maken.

9. Optimalisatie van opslagruimte, capaciteit en verlading van goederen

Die verbinding is buitengewoon belangrijk voor de planning van het algemene goederenverkeer. Om de capaciteit correct te plannen moet er rekening gehouden worden met drie punten.

De ontvangst van goederen, hun opslag en afvoer. Dat betekent dat je moet beschikken over geoptimaliseerde gegevens om de tweede stap te kunnen zetten, met name een optimale planning:

 • tijd (vereiste tijd)
 • middelen qua sterkte (vereiste personeel)
 • middelen qua capaciteit (vereiste ruimte)

Optimalisatie van magazijnruimte
Houd bij de optimalisering van de opslagruimte rekening met deze drie gebieden. Daardoor kan je duidelijk het doeltreffendst vorm te geven aan de algemene bedrijfswerking.

10. E-commerce

E-commerce ontwikkelde zich in 2020 buitengewoon krachtig. Voor elke onderneming die aan e-commerce doet vormt deze ontwikkeling een logistieke uitdaging.

Momenteel wordt op internet alles verkocht, van heel kleine tot enorm grote artikelen. De aan dit fenomeen gebonden logistieke activiteiten moeten vlot gepland en gerealiseerd worden.

Omdat de meeste ondernemingen die aan e-commerce doen hun klanten de standaard “vandaag besteld, morgen in huis” bieden, speelt snelheid bij e-commerce een belangrijke rol.

Ondernemingen die met e-commerce grote artikelen verhandelen hebben op gebied van logistiek een partner nodig die voor die taak opgewassen is.

Het uitwerken van elke bestelling in het EDV-systeem, het aan het proces toevoegen van leveringen zonder vertragingen, het onmiddellijk klaarmaken van artikelen voor verzending en hun onmiddellijke afgifte.

De firma Marathon opent tegen eind 2021 het grootste opslagcentrum van Polen voor e-commerce. De vestiging is uitgerust met geïntegreerde oplossingen voor opslag en grote systemen voor e-commerce. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of voor een aangepaste offerte.