Schade aan goederen bij internationaal transport

6 april, 2022 |

De goede werking van de moderne economie hangt in grote mate af van het efficiënt en tijdig transport van goederen. Elke vertraging en schade kunnen leiden tot onnodige stilstanden en uiteindelijk financiële verliezen veroorzaken voor bedrijven die actief zijn in de verschillende fasen van de toeleveringsketen. De beste internationale expediteur moet dus het thema van de veiligheid van goederen zeer ernstig opnemen en alle mogelijke maatregelen treffen om het risico te verminderen. Helaas kan zelfs de beste planning de lading niet beschermen tegen elke mogelijke eventualiteit, en de inhoud van de aanhanger kan beschadigd raken. Wie is in een dergelijke situatie aansprakelijk? Is de vervoerder steeds aansprakelijk voor beschadigingen tijdens het transport?

Welke voorschriften regelen de aansprakelijkheid voor goederen bij internationaal transport?

De principes voor het uitvoeren van commercieel internationaal goederentransport wordt geregeld door de CMR Conventie. De voorschriften in het document behelzen alle transportopdrachten waarvoor de plaats van verzending en/of de plaats van levering van de lading zich in het land bevindt die partij is bij de Conventie.

Wie is aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens transport?

Volgens de CMR Conventie begint de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de staat van de lading en vertragingen tijdens transport op het moment van overhandiging door de afzender en duurt tot de aflevering aan de ontvanger. De aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde goederen is geldig voor alle veranderingen in waarde of functionaliteit van de goederen die aan de vervoerder kunnen worden toegewezen, onder meer:

 • onzorgvuldigheid bij de uitvoering van de taken,
 • het niet naleven van de vereiste procedures,
 • doelgerichte handelingen,
 • gebruikmaking van defecte apparatuur tijdens de vervulling van de opdracht.

Wanneer is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens transport?

De voorschriften van Artikel 17 van de CMR Conventie bepalen niet alleen de periode waarin de vervoerder aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde lading, maar geven ook de aansprakelijkheidsvrijstellingen aan. Hieruit blijkt dat de vervoerder geen schuld kan worden toegewezen voor schade ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld:

 • handelingen van de rechthebbende (d.w.z. de persoon die schade heeft geleden ten gevolge van schade aan de goederen),
 • gebreken aan eigen goederen,
 • geen of gebrekkige verpakking van de goederen,
 • lading, lossing of andere manipulatie van de lading door de afzender, ontvanger of persoon die handelt namens hen,
 • een gebrekkige vermelding door de afzender van de kenmerken en vereisten van de vervoerde lading in de transportopdracht.

Hoe wordt de vergoeding voor schade aan goederen tijdens transport berekend?

Het bedrag van de schadevergoeding verschuldigd aan de rechthebbende wordt berekend op basis van de waarde van de beschadigde goederen relevant voor de plaats en tijdstip van afgifte. De waarde van de goederen wordt bepaald op basis van de marktwaarde, lopende marktprijs of de doorgaans gehanteerde waarde van goederen van dezelfde kwaliteit en soort, als geen van bovengenoemde mogelijkheden beschikbaar is.

Bij schade door schuld van de vervoerder is deze ook verplicht om de vracht-, douane- en andere kosten met betrekking tot het transport in zijn geheel of proportioneel met het aantal beschadigde of verloren gegane goederen te vergoeden. De van de vervoerder verschuldigde schadevergoeding geldt ook voor schade voortkomende uit leveringsvertragingen – in dat geval kan het verschuldigde bedrag aan de rechthebbende niet hoger liggen dan de waarde van de vervoerde hoeveelheid.

Hoe en wanneer schade aan de lading te melden?

De CMR Conventie voorziet in een welbepaalde periode waarin de rechthebbende schade aan de goederen kan melden voor het aanvragen van schadevergoeding dienaangaande.

 • Indien de ontvanger bij ontvangst geen bezwaar maakt tegen de staat van de ontvangen lading, verwijzend naar zichtbare schade of onvolledigheid, moet volgens de bepalingen worden aangenomen dat de goederen conform het vervoersdocument zijn afgeleverd.
 • Schade en onvolledigheid vastgesteld na ontvangst van de lading kunnen schriftelijk worden gemeld binnen 7 dagen na levering, zondagen en feestdagen niet meegerekend – na deze periode wordt de staat van de goederen als conform aan het vervoersdocument beschouwd.
 • Schadevergoeding voor schade als gevolg van transportvertragingen kan enkel worden aangevraagd indien de relevante melding binnen 21 dagen na de uitvoering van het transport wordt ingediend.

Marathon International – internationaal transport op topniveau

Marathon International heeft een jarenlange ervaring bij het uitvoeren van vrachtwagentransport in heel Europa. Hierdoor kunnen we effectieve methoden ontwikkelen en beter op de hoogte te zijn van de specifieke kenmerken waardoor we elke opdracht plannen op basis van praktische en bevestigde informatie. Onze specialisten houden toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het transport in elke fase van de samenwerking, waardoor mensen die ons hun goederen toevertrouwen de garantie krijgen op tijdige leveringen zonder complicaties en verliezen. We geloven dat een uitstekende voorbereiding en professionele faciliteiten de sleutel zijn tot beperking van de risico’s, en onze resultaten getuigen van de effectiviteit van deze benadering. Neem gerust contact op met ons voor een gedetailleerde aanbieding – met Marathon International bereiken uw goederen snel en efficiënt de bestemming!