Privacybeleid
und cookies

PRIVACY- EN COOKIESBELEID
Laatst bijgewerkt op 1 april 2021.

Inleiding
Dit privacy- en cookiebeleid (hierna: beleid) beschrijft de regels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die MARATHON hanteert. Het Beleid regelt:
a. De soorten persoonsgegevens die door MARATHON worden verzameld,
b De manier waarop deze gegevens worden gebruikt,
c De rechten van personen van wie de gegevens door MARATHON worden verwerkt,
d Categorieën van entiteiten aan wie de gegevens beschikbaar worden gesteld,
e) Bescherming van persoonsgegevens en veiligheidsmaatregelen,
f. de wijze van contact met betrekking tot de uitvoering van de rechten van personen van wie de gegevens worden verwerkt door MARATHON,
g. maatregelen en methoden van bescherming van persoonsgegevens gebruikt door MARATHON,
h. informatie over cookies.

I. Basisbegrippen
1. persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijv. naam en achternaam, telefoonnummer, adres, ID-kaartnummer. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke factoren die zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale kenmerken bepalen. Informatie wordt niet geacht de identificatie van een persoon mogelijk te maken als dit buitensporige kosten, tijd of activiteiten zou vergen;
2. gegevensverwerking – alle bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, ontwikkelen, wijzigen, delen en verwijderen, met name die welke worden uitgevoerd in IT-systemen;
3. inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens – inbreuk op de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;
4. Website – deze website beheerd door MARATHON;
5. Gebruiker – een natuurlijke persoon die de Website gebruikt.

II. MARATHON als beheerder van persoonsgegevens
1. MARATHON Sp. z o. o. sp. k. met zetel in Kostrzyn (hierna: “MARATHON”) te ul. Krajowa 3, 62-025 Kostrzyn.
2. MARATHON stelt alles in het werk om persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegden, verwijdering door onbevoegden, verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving, evenals wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging, en respecteert de privacy van elke persoon wiens persoonsgegevens Is Verwerkt.
3. Persoonsgegevens worden door MARATHON verwerkt in overeenstemming met de vereisten van algemeen toepasselijk recht, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG, PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88).

III. Principes van het verzamelen van persoonsgegevens door MARATHON
1. MARATHON verkrijgt persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks van Gebruikers. Als de zakelijke contactgegevens niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verzameld (bijvoorbeeld door het ontvangen van een visitekaartje van MARATHON met dergelijke gegevens of van de werkgever van een dergelijke persoon), kunnen ze zijn verstrekt door de vertegenwoordigde entiteit of verkregen zijn van openbaar beschikbare bronnen, zoals openbare registers (bijvoorbeeld het National Court Register).
2. MARATHON verkrijgt persoonsgegevens, met name in het kader van:
• contactgegevens (zoals naam, adres van woonplaats/verblijf/correspondentie/zakelijke activiteit, e-mail en telefoonnummer);
• zakelijke contactgegevens (zoals functietitel, afdelings- en instellingsnaam);
• nodig om een ​​btw-factuur te verstrekken (zoals NIP, REGON);
• gegevens over de Gebruiker die nodig zijn om het met MARATHON gesloten contract uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op MARATHON rusten;
• de inhoud die u aanlevert (zoals foto’s, artikelen en opmerkingen).

IV. De wijze van verwerking van persoonsgegevens door MARATHON
1. MARATHON zorgt voor controle over het soort en de omvang van de verwerkte persoonsgegevens, de periode en de wijze van verwerking, evenals de personen die bevoegd zijn om ze te verwerken.
2. MARATHON stelt alles in het werk om de door haar verzamelde informatie en persoonsgegevens te beschermen.
3. MARATHON zorgt voor adequate administratieve, technische en fysieke bescherming van persoonsgegevens tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeoorloofde beschadiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.
4. MARATHON bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving.
5. MARATHON neemt maatregelen om de identificatie van persoonsgegevens te vernietigen of permanent onbruikbaar te maken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving of indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
6. MARATHON verklaart dat:
• zij persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wet;
• persoonsgegevens verzamelt voor welbepaalde, rechtmatige doeleinden en deze niet onderwerpt aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden;
• bewaart persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt van de personen op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken;
• verwerkt persoonsgegevens in wezen juist en adequaat in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
7. Toegang tot persoonsgegevens wordt verleend aan: MARATHON, haar geautoriseerde medewerkers, medewerkers en personen die haar diensten verlenen. Toegang tot persoonsgegevens door bovengenoemde personen vindt alleen plaats voor het door MARATHON aangegeven doel en bereik.
8. MARATHON en personen die bevoegd zijn om deze gegevens te verwerken, passen technische en organisatorische maatregelen toe om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

V. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door MARATHON
1. De door MARATHON verzamelde gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor voor de volgende doeleinden:
• levering van diensten of uitvoering van contracten, in het bijzonder verkoop-/leveringscontracten, aangeboden door MARATHON, hun administratie en communicatie door MARATHON; in het geval van verwerking van persoonsgegevens van een persoon op wiens verzoek stappen zijn ondernomen om een ​​contract met MARATHON te sluiten of om een ​​contract uit te voeren dat met haar is gesloten op grond van art. 6 seconden. 1 verlicht. b; in het geval van het verkrijgen van persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een specifiek contract, verstrekt MARATHON de betrokkene gedetailleerde informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens op het moment dat een dergelijk contract wordt gesloten;
• nakoming van de op MARATHON rustende wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de dienstverlening of de exploitatie van MARATHON regelen, in het bijzonder de bepalingen die het wegvervoer, het vervoer en de expeditie regelen, evenals de boekhoudkundige en fiscale bepalingen (overeenkomstig artikel 6 ( 1) (c) van de AVG);
• het voeren van elektronische en traditionele correspondentie; in het geval van verzending naar MARATHON via e-mail of traditionele correspondentie die geen verband houdt met door MARATHON geleverde diensten of een ander contract dat met MARATHON is gesloten, worden de persoonsgegevens in deze correspondentie alleen verwerkt met het oog op communicatie en het oplossen van de kwestie waarop de correspondentie betrekking heeft aan, wat een gerechtvaardigd belang is MARATHON (gebaseerd op: artikel 6 (1) (f) van de AVG);
• het voeren van telefonische contacten; in het geval van telefonisch contact met MARATHON, in zaken die geen verband houden met de door MARATHON verleende diensten of een ander met MARATHON gesloten contract, kan MARATHON alleen om persoonsgegevens vragen als dit nodig is voor de behandeling van de zaak waarop het telefonische contact betrekking heeft, hetgeen wettelijk is toegestaan het belang van MARATHON gerechtvaardigd (gebaseerd op: artikel 6 lid 1 (f) AVG);
• monitoring: in geval van persoonlijke toegang tot de door MARATHON beheerde gebouwen, verwerkt MARATHON persoonsgegevens in de vorm van een afbeelding van natuurlijke personen in de vorm van videobewaking, wat een middel is om de veiligheid te vergroten, het gerechtvaardigd belang van MARATHON ( in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) van de verordening) f) AVG);
• verzamelen van persoonsgegevens in verband met de activiteiten van MARATHON: in verband met haar activiteiten kan MARATHON ook persoonsgegevens verkrijgen voor andere doeleinden, bijv. het leggen en onderhouden van zakelijke contacten, die in elk geval gebaseerd zullen zijn op het gerechtvaardigd belang van MARATHON grondslag: artikel 6 (1) (f) van de AVG).
• risicobeoordeling en verbetering van de activiteiten van MARATHON (inclusief de ontwikkeling van de geleverde diensten, communicatiebeheer, analyse en verbetering van haar diensten), wat het legitieme belang is van MARATHON overeenkomstig art. 6 seconden. 1 verlicht. f AVG;
• het beoordelen van het belang bij tewerkstelling of het gebruik van haar diensten door MARATHON en contact met betrekking tot de mogelijkheid van tewerkstelling of dienstverlening door MARATHON, hetgeen het gerechtvaardigd belang is van MARATHON op grond van art. 6 seconden. 1 verlicht. f AVG;
• werving: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot het wervingsproces (volgens: artikel 6 (1) (c) van de AVG); om op zijn verzoek een kandidaat te werven en een contract af te sluiten (op grond van: artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG). Als onderdeel van de wervingsprocessen verwacht MARATHON de overdracht van persoonlijke gegevens (CV of curriculum vitae) alleen voor zover wettelijk bepaald. Als de kandidaat in de wervingsadvertentie ook andere gegevens verstrekt die niet door MARATHON zijn vereist, wordt hij geacht in te stemmen met de verwerking ervan (rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder a), en deze toestemming kan door de kandidaat op elk moment worden ingetrokken. tijd, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd. Indien de ingediende sollicitaties informatie bevatten die niet geschikt is voor het doel van de werving,
• zoals vereist door de wet of in verband met lopende juridische procedures of in verband met een verzoek van een overheidsinstantie (bijv. het hoofd van de belastingdienst) om informatie die in het bezit is van MARATHON openbaar te maken, wat het legitieme belang is van MARATHON in de zin van art . 6 seconden. 1 verlicht. f AVG, en in geval van een verzoek van een bevoegde overheidsinstantie, naleving van de wettelijke verplichting van MARATHON;
• ervoor zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de bepalingen van de bescherming van persoonsgegevens en de interne MARATHON-regelgeving in dit verband, wat het legitieme belang is van MARATHON in de zin van art. 6 seconden. 1 verlicht. f AVG;
• het verzenden van commerciële informatie of direct marketing per telefoon alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker (in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) in combinatie met grap. 10 van de Wet op het aanbieden van elektronische diensten en art. 172 van de Telecommunicatiewet).
2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken ervan maakt het bereiken van de hierboven genoemde doelen onmogelijk.
V. Bewaartermijn persoonsgegevens door MARATHON
1. Persoonsgegevens worden door MARATHON bewaard voor de periode die nodig is om bovengenoemde doelen te bereiken, maar niet langer dan vereist op grond van de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht. De bewaartermijn van persoonsgegevens door MARATHON is afhankelijk van de grondslag en het doel van de verwerking. MARATHON informeert hierover altijd voor of tijdens het verzamelen van persoonsgegevens.
2. MARATHON geeft aan dat de door MARATHON verwerkte persoonsgegevens:
a) ten behoeve van direct marketing worden bewaard totdat bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van deze gegevens.
b) op basis van toestemming voor de verwerking van deze gegevens, worden ze bewaard totdat deze wordt ingetrokken.
c) Met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën worden ze opgeslagen totdat ze worden verwijderd met behulp van de browser- of apparaat- / apparaatinstellingen en bezwaar maken tegen hun verwerking door de
gebruiker die een factuur afgeeft) worden opgeslagen binnen de door deze bepalingen vereiste periode, bijvoorbeeld arbeidsrecht, boekhoudrecht en fiscaal recht.
e) om diensten, inclusief verkoop, te kunnen leveren, worden ze opgeslagen totdat MARATHON vorderingen kan vaststellen, verdedigen of vervolgen – in overeenstemming met de algemeen geldende verjaringstermijnen voor vorderingen.

VI. Verstrekken en toevertrouwen van de verwerking van persoonsgegevens door MARATHON
1. MARATHON deelt, verkoopt of openbaart op geen enkele andere manier verzamelde persoonsgegevens, behalve in situaties beschreven in het Beleid of wanneer dit voortvloeit uit algemeen toepasselijk recht.
2. MARATHON kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan dienstverleners die namens haar optreden, met name elektronische, boekhoudkundige, juridische, koeriers- en postdiensten die verband houden met de door MARATHON geleverde diensten.
3. MARATHON verlangt van deze dienstverleners dat zij zich aan de wet houden, aan een hoge mate van privacy en beveiliging van de persoonsgegevens die zij namens MARATHON verwerken.

VII. Rechten van personen van wie de gegevens door MARATHON worden verwerkt
1. Binnen de grenzen van de wet heeft de gebruiker recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens, in het bijzonder als een vorm van controle over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door MARATHON, in het bijzonder het verkrijgen van informatie over het doel, de omvang en de wijze van gegevensverwerking.
2. Binnen de grenzen van de wet heeft de Gebruiker tevens het recht om zijn door MARATHON verwerkte persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren en te actualiseren.
3. Binnen de grenzen van de wet heeft de Gebruiker ook het recht om verwijdering van zijn door MARATHON verwerkte persoonsgegevens te vragen.
4. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de Gebruiker, heeft hij het recht om de toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken door deze op enigerlei wijze aan MARATHON te melden. In dergelijke situaties zal MARATHON zich aanpassen aan de beslissingen van de Gebruiker met betrekking tot toekomstige activiteiten, wat betekent dat de intrekking van de toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.
5. De Gebruiker heeft het recht – in de gevallen voorzien door de wet – MARATHON te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
6. Om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de Gebruiker en binnen de grenzen van de wet, heeft de Gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door MARATHON op basis van de uitvoering van zijn gerechtvaardigd belang.
7. Binnen de grenzen van de wet heeft de Gebruiker het recht om zijn door MARATHON verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze persoonsgegevens zonder enige belemmering naar een andere beheerder te sturen van de kant van MARATHON. MARATHON doet dit echter alleen als een dergelijk bericht technisch mogelijk is. Het recht op doorgifte van persoonsgegevens is alleen van toepassing op de gegevens die MARATHON verwerkt op basis van een met de Gebruiker gesloten overeenkomst of op basis van diens toestemming.
8. Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: rodo@emarathon.eu
9. Als wordt vastgesteld dat de verwerking van persoonsgegevens door MARATHON in strijd is met de wet, kan de gebruiker een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie, in het geval van de Republiek Polen – de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

VIII. Cookies en analysesoftware
1. Voor het gebruik van de Website kunnen uw gegevens nodig zijn, zoals informatie uit cookies. Cookies bevatten weinig informatie en worden gedownload naar een computer of ander apparaat door de server die de Website beheert. De webbrowser die door de Gebruiker wordt gebruikt, stuurt ze elke keer dat de Gebruiker deze gebruikt terug naar de Website, waardoor de server de Gebruiker herkent en bijvoorbeeld zijn voorkeuren (bezoeken of eerdere activiteiten) onthoudt. Cookies kunnen echter bij elk bezoek aan de Website informatie over de Gebruiker verzamelen (bijvoorbeeld over de taal, het land en eerder bekeken pagina’s).
2. Marathon kan gebruik maken van de zogenaamde permanente cookies ”(permanente cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat hij uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
3. Door de Website te gebruiken, kan de Gebruiker toestemming geven en vrijelijk de regels wijzigen voor het plaatsen van de hierboven beschreven cookies op zijn apparaat. De toestemming voor de verwerking van “cookies” is vrijwillig. De Gebruiker kan, zelfs in het geval van zijn eerste uitdrukking, bijvoorbeeld tijdens het eerste bezoek aan de Website, echter altijd de geïnstalleerde cookies controleren. Het verwijderen of blokkeren van cookies kan echter van invloed zijn op de manier waarop u de Website gebruikt, aangezien sommige delen ervan ontoegankelijk kunnen worden.
4. De bovenstaande controle wordt uitgevoerd met behulp van de browserinstellingen. Informatie over het wijzigen van browserinstellingen, het blokkeren en filteren van cookies vindt u op: <aboutcookies.org>. Meestal staan ​​de browserinstellingen standaard het plaatsen van “cookies” op het eindapparaat toe. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met het opslaan van deze bestanden, is het noodzakelijk om de instellingen van de webbrowser dienovereenkomstig te wijzigen, inclusief de verwijzing in de cookiemelding, die wordt weergegeven tijdens het eerste bezoek aan de Website. Het is mogelijk om het opslaan van “cookies” voor alle verbindingen van een bepaalde browser of voor een specifieke website uit te schakelen, en ook om ze te verwijderen. De manier waarop cookies worden beheerd, is afhankelijk van de gebruikte software,
5. MARATHON, haar serviceproviders en zakenpartners verzamelen bepaalde informatie via geautomatiseerde middelen, zoals cookies, tijdens het browsen op de Site. De informatie die op deze manier wordt verzameld, kan het volgende omvatten: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, bezochte URL’s, evenals informatie over activiteiten die op de Website worden uitgevoerd.
6. MARATHON gebruikt permanente cookies alleen om de functionaliteit van de Website te testen, ook na het einde van de sessie door de Gebruiker. In het geval van sessiebestanden worden ze bewaard tot het einde van de sessie van een bepaalde gebruiker.
7. MARATHON kan cookies gebruiken die worden gebruikt door Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten als onderdeel van de diensten:
a) Google Analytics – ze maken het mogelijk om de kwaliteit van advertentiecampagnes die worden uitgevoerd met behulp van de Google Adwords-service te beoordelen, evenals om het gedrag en het verkeer van gebruikers te bestuderen en om verkeersstatistieken op te stellen,
b) Google Maps – ze maken de opslag van informatie over de Gebruiker die het gebruik van kaartfunctionaliteiten mogelijk maakt die beschikbaar zijn als onderdeel van de Google Maps-service. Google Inc. kan de locatie van de Gebruiker volgen,
c) YouTube – ze zorgen voor de opslag van informatie over de Gebruiker, waardoor het gebruik van de functionaliteit van de YouTube-service mogelijk wordt. Google Inc. kan het afspelen van video’s door de gebruiker volgen.
Marathon raadt u aan het privacybeleid van de hierboven genoemde entiteiten om de regels te leren voor het gebruik van cookies die worden gebruikt in statistieken: https://marketingplatform.google.com/about/.
8. Voor het gemak en om aanvullende informatie te verstrekken, kan de website links bevatten naar websites die worden beheerd door entiteiten die onafhankelijk zijn van MARATHON, bijv. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ze kunnen afzonderlijke clausules of privacybeleid hebben. MARATHON moedigt u aan om hun inhoud te lezen. Met betrekking tot sites die vanaf de Site zijn gelinkt en die geen eigendom zijn van of beheerd worden door MARATHON, is MARATHON niet verantwoordelijk voor hun inhoud, gebruik door de Gebruiker of enig beschermingsbeleid dat op hen van toepassing is.
9. Informatie over een deel van het gedrag van de gebruikers is onderhevig aan logging in de serverlaag. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren en om de meest efficiënte dienstverlening te garanderen. De doorbladerde bronnen worden geïdentificeerd door URL-adressen. Als onderdeel van het gebruik van de website door de gebruiker, kan informatie worden verkregen over het tijdstip van aankomst van de aanvraag, het tijdstip van antwoord, de naam van het station van de klant – in het geval van identificatie uitgevoerd door het HTTP-protocol, de URL van de pagina eerder bezocht door de gebruiker (verwijzende link) – in het geval van toegang tot de website via een link, informatie over de browser van de gebruiker en zijn IP-adres. Marathon wijst erop dat zij deze gegevens weliswaar niet voor dit doeleinde verwerkt,

IX. Beleidswijzigingen en updates
1. Het Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen zijn bedoeld om rekening te houden met veranderingen in de MARATHON-praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en om het systeem voor de bescherming van persoonsgegevens in MARATHON te versterken.
2. Significante wijzigingen in het Beleid zullen worden gesignaleerd door duidelijk zichtbare berichten op de MARATHON-website. Boven aan de pagina met de inhoud van het Beleid staat informatie over de datum van de laatste update.

X. Contact
De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met MARATHON om informatie te verkrijgen over de vraag of en hoe MARATHON zijn persoonlijke gegevens gebruikt of voornemens is te gebruiken, evenals voor vragen of opmerkingen over het Beleid.