Polityka prywatności
i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES
Ostatnia aktualizacja 1 kwietnia 2021 r.

Wstęp
Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez MARATHON. W Polityce uregulowano:
a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez MARATHON,
b. sposób wykorzystania tych danych,
c. prawa osób, których dane są przetwarzane przez MARATHON,
d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
f. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez MARATHON,
g. stosowane przez MARATHON środki i metody ochrony danych osobowych,
h. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia
1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Strona – niniejszy serwis internetowy administrowany przez MARATHON;
5. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Strony.

II. MARATHON jako Administrator Danych Osobowych
1. MARATHON Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kostrzynie (dalej: „MARATHON”) przy ul. Krajowej 3, 62-025 Kostrzyn.
2. MARATHON dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez MARATHON z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

III. Zasady zbierania danych osobowych przez MARATHON
1. MARATHON uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez MARATHON wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
2. MARATHON uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
• informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
• służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
• potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
• danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z MARATHON oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MARATHON;
• dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych przez MARATHON
1. MARATHON zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. MARATHON dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
3. MARATHON zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
4. MARATHON przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
5. MARATHON podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. MARATHON oświadcza, że:
• przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
• zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
7. Dostęp do danych osobowych posiada: MARATHON, jej upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez MARATHON.
8. MARATHON oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

V. Cele przetwarzania danych osobowych przez MARATHON
1. Gromadzone przez MARATHON dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
• świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności umów sprzedaży/dostawy, oferowanych przez MARATHON, administrowanie nimi i informowanie o nich przez MARATHON; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z MARATHON lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, MARATHON przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
• realizacji obowiązków prawnych ciążących na MARATHON, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność MARATHON, w szczególności przepisów regulujących transport drogowy, przewóz i spedycję, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do MARATHON za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez MARATHON lub inną zawartą z MARATHON umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z MARATHON drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez MARATHON lub inną zawartą z MARATHON umową, MARATHON może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• prowadzenia monitoringu: w przypadku osobistego wstępu na teren administrowany przez MARATHON, MARATHON przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osób fizycznych w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi jako środek zwiększenia bezpieczeństwa prawnie uzasadniony interes MARATHON (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• zbierania danych osobowych w związku z działalnością MARATHON: w związku z prowadzoną działalnością MARATHON może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie MARATHON (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• szacowania ryzyka i udoskonalania działalności MARATHON (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• oszacowania zainteresowania zatrudnieniem lub skorzystaniem z jej usług przez MARATHON i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia lub świadczenia usług przez MARATHON, co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych MARATHON oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez MARATHON w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
• zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu MARATHON, co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego MARATHON;
• zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami MARATHON w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes MARATHON w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną wyłącznie w przypadku p[siadania na to wyraźnej zgody Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.
V. Okres przechowywania danych osobowych przez MARATHON
1. Dane osobowe będą przechowywane przez MARATHON przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych przez MARATHON jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. MARATHON informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
2. MARATHON wskazuje, że dane osobowe przetwarzane przez MARATHON:
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
b) na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.
c) Z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Użytkownika
d) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa pracy, prawa rachunkowego i podatkowego.
e) w celu świadczenia usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez MARATHON – zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez MARATHON
1. MARATHON nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. MARATHON może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez MARATHON usługami.
3. MARATHON wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu MARATHON.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza MARATHON
1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez MARATHON swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez MARATHON swoich danych osobowych.
3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez MARATHON swoich danych osobowych.
4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób MARATHON. W takich sytuacjach MARATHON dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od MARATHON ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez MARATHON opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył MARATHON, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony MARATHON. Jednakże MARATHON zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które MARATHON przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@emarathon.eu
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MARATHON danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące
1. Korzystanie ze Strony może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Stronę. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Strony za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Strony.
2. Marathon może stosować tzw. cookies stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Korzystając ze Strony Użytkownik może wyrazić zgodę i dowolnie modyfikować zasady umieszczania opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik nawet w przypadku jej pierwotnego wyrażenia np. podczas pierwszej wizyty na Stronie może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze Strony, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
4. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: <aboutcookies.org>. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej, w tym poprzez odesłanie zawarte w notyfikacji o cookies, która zostaje wyświetlona w trakcie pierwszego wejścia na Stronę. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze Stroną.
5. MARATHON, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania Strony. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na Stronie.
6. MARATHON wykorzystuje cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności Strony także po zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji Użytkownika.
7. MARATHON może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
a) Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
b) Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
c) YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.
Marathon zaleca zapoznanie się z politykami ochrony prywatności ww. podmotów aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: https://marketingplatform.google.com/about/.
8. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, Strona może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od MARATHON np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. MARATHON zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Stronie, a które nie są własnością MARATHON ani nie podlegają jej kontroli, MARATHON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
9. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony może dojść do pozyskiwania informacji nt. czasu nadejścia zapytania, czasu wysłania odpowiedzi, nazwy stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez link, informacji o przeglądarce Użytkownika i jego adresie IP. Marathon zwraca uwagę, ze wprawdzie nie przetwarza tych danych w tym celu, to jednak powyższe informacje mogą niekiedy pozwolić na identyfikację konkretnego Użytkownika Strony.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki
1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach MARATHON dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w MARATHON.
2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej MARATHON. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Kontakt
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z MARATHON w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób MARATHON wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.