Co musisz wiedzieć o magazynowaniu towarów ADR

22 września, 2022 |

Jakie są wymagania, by prowadzić taki magazyn? Jakie dokumenty trzeba znać? Co jeszcze warto wiedzieć?

Magazyn ADR

Określenie magazyn ADR nie ma źródła w przepisach prawa – nie jest zapisane w żadnym akcie, a jedynie stosowane przez praktyków. Nie występuje też w jednym konkretnym prawnym dokumencie, który regulowałby zagadnienia magazynowania i składowania towarów niebezpiecznych.

Aby przechowywać towary niebezpieczne, należy podjąć się rozwiązania dwóch problemów:

 • budowy bezpiecznego magazynu
 • bezpiecznej organizacji pracy oraz logistyki wewnętrznej.

Uznaje się, że magazyn ADR to po prostu magazyn, w którym składowane są towary uważane za niebezpieczne. ADR to określenie pochodzące z języka francuskiego (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), skrót wywodzący się z konwencji traktującej o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne a materiały niebezpieczne pożarowo

Niebezpiecznymi możemy nazwać te substancje, które w czasie magazynowania, transportu, załadunku, rozładunku mogą w negatywny sposób oddziaływać na otoczenie, stwarzając zagrożenia pożarowo-wybuchowe, zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, a także otaczającego środowiska. To czy substancja jest, czy nie jest uważana za niebezpieczną wynika z odpowiednich przepisów. Klasy towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR.

Osobno w polskich przepisach wyróżnia się także materiały niebezpieczne pożarowo. O nich można poczytać w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie MSWiA z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MSWiA z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Wg drugiego z wymienionych rozporządzeń przez materiały niebezpieczne pożarowo rozumie się:

 • gazy palne,
 • ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne,
 • materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
 • materiały mające skłonności do samozapalenia

Rozporządzenie w sprawie magazynowania substancji niebezpiecznych

Jak już wspomniane zostało powyżej, nie obowiązuje jeden akt prawny regulujący magazynowanie substancji niebezpiecznych. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej magazynowanie materiałów niebezpiecznych objęły dwa systemy prawne. Z jednej strony są to unijne regulacje i umowy, zaś z drugiej – krajowe akty o charakterze normatywnym. Dla przykładu umowa ADR w załączniku A zawiera podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych. Dokument ten stanowi międzynarodową konwencję, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Sprawdź też w poprzednim artykule, jak przebiega transport towarów ADR.

Polskie akty prawne regulujące magazynowanie substancji niebezpiecznych

W akapicie powyżej znajdują się rozporządzenia regulujące składowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Chcąc magazynować chemikalia warto znać także ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Magazynowanie materiałów niestandardowych

Niejednokrotnie zdarza się, że konieczne jest magazynowanie materiałów, które cechują się niestandardowymi wymiarami lub dużymi obciążeniami. Co wtedy?

W przypadku dużych obciążeń zastosować można regały półkowe z wysuwanymi półkami. Takie rozwiązanie stanowi bardzo solidną konstrukcję, dzięki czemu zyskuje się możliwość składowania ciężkich elementów. W półkach zastosowano przetłoczenia, które zapobiegają zsunięciu się towaru. Bezpieczeństwo użytkowania poprawia blokada przed wysunięciem dwóch półek jednocześnie. Dodatkowo niektóre regały mogą być wyposażone w wyższe ramy, w których górne części wyposażone są w belki umożliwiające podwieszenie wciągnika ręcznego łańcuchowego do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Do przechowywania elementów długich doskonale nadają się regały wspornikowe. O konstrukcji regału decyduje wysokość oraz ciężar towarów. Stąd też wybierać można regały lekkie, średnie oraz ciężkie. Regały wspornikowe produkowane są także z myślą o składowaniu bardzo ciężkich elementów dłużycowych. Wysuwane wsporniki umożliwiają obsługę regałów suwnicą lub żurawiem.